Non-Discrimination

Non-Discrimination Notice

The Coordinating Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex (including pregnancy, sexual orientation, gender identity, and sex characteristics).

The Coordinating Center, upon request:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with Department staff, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, please contact The Coordinating Center at 1-800-296-2242. If you believe that The Coordinating Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex (including pregnancy, sexual orientation, gender identity, and sex characteristics), you can file a grievance by phone or mail:

The Coordinating Center
Compliance Coordinator
8531 Veterans Highway, Third Floor
Millersville, Maryland 21108
1-800-296-2242

If you need help filing a grievance, the Compliance Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Language Accessibility

Interpreter Services are available for free in your language. Call 1-800-296-2242.

Español/Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-296-2242.

አማርኛ/Amharic

የአስተርጓሚ አገልግሎት በነጻ በእርስዎ ቋንቋ ተዘጋጅቷል፡፡ 1-800-296-2242 ጋር ይደውሉ፡፡

العربية /Arabic

ملحوظة تتوافر خدمات الترجمة لك بالمجان في لغتك. يرجى الاتصال بـ 1-800-296-2242.

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ /Bassa

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-296-2242.

中文/Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-296-2242.

فارسی/Farsiی

.بگیرید تماس 1-800-296-2242خدمات ترجمه شفاهی به زبان فارسی برای شما به صورت رایگان در دسترس است. با

Français/French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-296-2242.

ગુજરાતી/Gujarati

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો

1-800-296-2242.

kreyòl ayisyen/Haitian Creole

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-296-2242.

Igbo

Ọrụ Ntapị nke a na-enye n’efu dị n’asụsụ gị. Kpọọ1-800-296-2242

한국어/Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 1-800-296-2242.

Português/Portuguese

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-296-2242.

Русский/Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-296-2242.

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-296-2242.

اردو/Urdu

آپ کی زبان میں ترجمہ کی خدمات مفت دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-800-296-2242

Tiếng Việt/Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-296-2242.

Yorùbá/Yoruba

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-800-296-2242.

Updated 6.26.23

Share this page